Karusely

HYUNDAI:

Hyundai LV450R/L (M) Hyundai LV500R/L (M)

skt3

 

Φ skľučovadla: 300 mm

 

Φ skľučovadla: 380 mm
obežný Φ: 620 mm obežný Φ: 600 mm
obrábaná dĺžka: 465 mm obrábaná dĺžka: 600 mm
   
podrobnosti podrobnosti
Hyundai LV800R/L (M) Hyundai LV800RAW/LAW

lv1100r3

Φ skľučovadla: 460 mm

lv1100r3

bez skľučovadla
obežný Φ: 890 mm obežný Φ: 890 mm
obrábaná dĺžka: 800 mm obrábaná dĺžka: 800 mm
   
podrobnosti podrobnosti
Hyundai LV1100R/RM

lv1100r3

 Φ skľučovadla: 810 mm  
obežný Φ: 1 355 mm
 
obrábaná dĺžka: 1 000 mm
 
   
podrobnosti
Hyundai LV1400 Hyundai LV2000MF
veľkosť stola: Φ 1 000 mm veľkosť stola: Φ 1 600 mm
obežný Φ: 1 450 mm obežný Φ: 2 050 mm
obrábaná dĺžka: 850 mm obrábaná dĺžka: 900 mm
   
podrobnosti podrobnosti