Malá spoločnosť

 

 

Grantové programy pre malé podniky (do 49 zamestnancov)

Názov

Cieľ programu

Oznámenie o výzve

Prijímanie žiadostí

Suma dotácie 

Sadzba dotácie 

Stav programu 

Technológia

Posun v digitalizácii a automatizácii vo výrobných podnikoch. Podpora obstarávania strojov a integrácia nových a existujúcich technológií prostredníctvom obojsmernej komunikácie do výrobného procesu.

1Q 2023

1Q 2023

sa uvedie

sa uvedie

v príprave

Technológia MAS

Posilnenie a rast konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom získavania nových technológií s dôrazom na digitálnu transformáciu a zavádzanie inteligentných riešení vo výrobných podnikoch v rámci miestnych akčných skupín.

11/2022

1Q 2023

max. 1 mil. Kč

sa uvedie

v príprave

Inovačné poukážky

Cieľom podporného programu je rozvíjať komunikáciu a výmenu poznatkov a know-how medzi podnikateľskou a výskumnou sférou, ktoré môžu podnikateľské subjekty využiť na začatie alebo zintenzívnenie vlastných inovačných aktivít.

1.7.2020

15.7.2020-31.12.2022

58 824 – 1 999 999 Kč

50 – 85 %

otvorené

Rozšírenie

Podpora pořízení nových strojů a zařízení, výstavby a rekonstrukce provozoven pro začínající a rozvíjející se malé a střední podniky prostřednictvím bezúročného úvěru.

28.04.2017

01.06.2017 – 30.06.2023

1 – 60 mil. Kč

35 - 45 %

otvorené

Inovácie

Podpora nákupu nových strojov a zariadení a výstavby a rekonštrukcie prevádzok pre začínajúce a rozvíjajúce sa MSP prostredníctvom bezúročných úverov.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

1 - 100 mil. Kč

20 - 60 %

otvorené

Úspory energie

Podpora projektov, ktoré zvýšia energetickú účinnosť podnikateľského sektora a znížia jeho energetickú náročno

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2023

500 tis. - 200 mil. Kč

35 - 65 %

otvorené

Digitálny podnik

Podpora projektov zameraných na využívanie digitálnych technológií v podnikoch, zvyšovanie úrovne digitalizácie alebo automatizácie, ktoré povedú k zlepšeniu interných podnikových procesov.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

1 - 15 mil. Kč

30 - 60 %

otvorené

Virtuálny podnik

Podpora projektov zameraných na využívanie digitálnych technológií v podnikoch, zvyšovanie úrovne digitalizácie alebo automatizácie, ktoré povedú k zlepšeniu interných podnikových procesov.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

0,5 - do max. sadzby dle de minimis (cca 5 mil. Kč)

20 - 40 %

otvorené

Aplikácie

Podpora získavania nových poznatkov potrebných na vývoj nových výrobkov, materiálov, technológií a služieb prostredníctvom realizácie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 31.1.2023

2 - 125 mil. Kč

25 - 70 %

otvorené

Potenciál

Podpora zavádzania a zvyšovania kapacity podnikov na vykonávanie výskumných, vývojových a inovačných činností, ako aj zvyšovanie počtu podnikov, ktoré vykonávajú vlastný výskum, vývoj a inovácie.

2Q 2022

2Q 2023

sa uvedie

50%

v príprave

Školiace strediská

Podpora projektov na vybudovanie/rozšírenie školiacich stredísk, v ktorých budú mať zamestnávatelia a ich zamestnanci možnosť absolvovať školenia a oboznámiť sa s novými technológiami, zručnosťami, procesmi a novou legislatívou súvisiacou s podnikaním.

4Q 2023

4Q 2023

sa uvedie

sa uvedie

v príprave

Obehové hospodárstvo

Podpora optimalizácie spotreby vody vo výrobnom procese, optimalizácia technológie chladenia, zlepšenie recyklácie materiálov a opätovné využitie odpadu.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 20 mil. Kč

40%

v príprave

Fotovoltaické systémy s/bez skladovania

Cieľom programu je výstavba fotovoltaických elektrární s/bez akumulácie elektrickej energie na podnikateľských budovách vrátane prístreškov (napr. pre autá, stavebné stroje, sklady materiálu atď.).

8. 3. 2022

22. 3. 2022 – 30.11.2022

1 – 100 mil. Kč

35 – 50 %

otvorené

Obnoviteľné zdroje energie - veterné elektrárne

Podpora pre podniky, ktoré zvýšia podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe v Českej republike. Podporu získajú zariadenia s najvyššou účinnosťou a bez negatívneho vplyvu na elektrizačnú sústavu

15.8.2022

8. 9. 2022 - 1. 2. 2024

500 tis. Kč - 400 mil. Kč

50 - 80 %

otvorené

Úspora vody v podnikoch

Podpora optimalizácie spotreby vody v rámci samotného výrobného procesu - primárnym cieľom je znížiť spotrebu vody v českých podnikoch.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 25 mil. Kč

40 - 60 %

v príprave

Úspory energie - úvery

Podporovať podniky, aby financovali projekty úspory energie prostredníctvom bezúročnej pôžičky.

19.09.2017

19.09.2017 – 30.09.2023

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otvorené

Energia - NRB

Podpora podnikateľov z hlavného mesta. Praha na financovanie projektov zameraných na úsporu energie prostredníctvom bezúročnej pôžičky.

01.06.2021

01.06.2021 - až do vyčerpania pridelených prostriedkov

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otvorené

Stredni firma

 

 

Grantové programy pre stredné podniky (od 50 do 249 zamestnancov)

Názov

Cieľ programu

Oznámenie o výzve

Prijímanie žiadostí

Suma dotácie 

Sadzba dotácie 

Stav programu 

Technológia

Posun v digitalizácii a automatizácii vo výrobných podnikoch. Podpora obstarávania strojov a integrácia nových a existujúcich technológií prostredníctvom obojsmernej komunikácie do výrobného procesu.

1Q 2023

1Q 2023

sa uvedie

sa uvedie

v príprave

Technológia MAS

Posilnenie a rast konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom získavania nových technológií s dôrazom na digitálnu transformáciu a zavádzanie inteligentných riešení vo výrobných podnikoch v rámci miestnych akčných skupín.

11/2022

1Q 2023

max. 1 mil. Kč

sa uvedie

v príprave

Inovačné poukážky

Cieľom podporného programu je rozvíjať komunikáciu a výmenu poznatkov a know-how medzi podnikateľskou a výskumnou sférou, ktoré môžu podnikateľské subjekty využiť na začatie alebo zintenzívnenie vlastných inovačných aktivít.

1.7.2020

15.7.2020-31.12.2022

58 824 – 1 999 999 Kč

50 – 85 %

otvorené

Rozšírenie

Podpora pořízení nových strojů a zařízení, výstavby a rekonstrukce provozoven pro začínající a rozvíjející se malé a střední podniky prostřednictvím bezúročného úvěru.

28.04.2017

01.06.2017 – 30.06.2023

1 – 60 mil. Kč

35 - 45 %

otvorené

Inovácie

Podpora nákupu nových strojov a zariadení a výstavby a rekonštrukcie prevádzok pre začínajúce a rozvíjajúce sa MSP prostredníctvom bezúročných úverov.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

1 - 100 mil. Kč

20 - 60 %

otvorené

Úspory energie

Podpora projektov, ktoré zvýšia energetickú účinnosť podnikateľského sektora a znížia jeho energetickú náročno

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2023

500 tis. - 200 mil. Kč

35 - 65 %

otvorené

Digitálny podnik

Podpora projektov zameraných na využívanie digitálnych technológií v podnikoch, zvyšovanie úrovne digitalizácie alebo automatizácie, ktoré povedú k zlepšeniu interných podnikových procesov.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

1 - 15 mil. Kč

30 - 60 %

otvorené

Virtuálny podnik

Podpora projektov zameraných na využívanie digitálnych technológií v podnikoch, zvyšovanie úrovne digitalizácie alebo automatizácie, ktoré povedú k zlepšeniu interných podnikových procesov.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

0,5 - do max. sadzby dle de minimis (cca 5 mil. Kč)

20 - 40 %

otvorené

Aplikácie

Podpora získavania nových poznatkov potrebných na vývoj nových výrobkov, materiálov, technológií a služieb prostredníctvom realizácie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 31.1.2023

2 - 125 mil. Kč

25 - 70 %

otvorené

Potenciál

Podpora zavádzania a zvyšovania kapacity podnikov na vykonávanie výskumných, vývojových a inovačných činností, ako aj zvyšovanie počtu podnikov, ktoré vykonávajú vlastný výskum, vývoj a inovácie.

2Q 2022

2Q 2023

sa uvedie

50%

v príprave

Školiace strediská

Podpora projektov na vybudovanie/rozšírenie školiacich stredísk, v ktorých budú mať zamestnávatelia a ich zamestnanci možnosť absolvovať školenia a oboznámiť sa s novými technológiami, zručnosťami, procesmi a novou legislatívou súvisiacou s podnikaním.

4Q 2023

4Q 2023

sa uvedie

sa uvedie

v príprave

Obehové hospodárstvo

Podpora optimalizácie spotreby vody vo výrobnom procese, optimalizácia technológie chladenia, zlepšenie recyklácie materiálov a opätovné využitie odpadu.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 20 mil. Kč

40%

v príprave

Fotovoltaické systémy s/bez skladovania

Cieľom programu je výstavba fotovoltaických elektrární s/bez akumulácie elektrickej energie na podnikateľských budovách vrátane prístreškov (napr. pre autá, stavebné stroje, sklady materiálu atď.).

8. 3. 2022

22. 3. 2022 – 30.11.2022

1 – 100 mil. Kč

35 – 50 %

otvorené

Obnoviteľné zdroje energie - veterné elektrárne

Podpora pre podniky, ktoré zvýšia podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe v Českej republike. Podporu získajú zariadenia s najvyššou účinnosťou a bez negatívneho vplyvu na elektrizačnú sústavu

15.8.2022

8. 9. 2022 - 1. 2. 2024

500 tis. Kč - 400 mil. Kč

50 - 80 %

otvorené

Úspora vody v podnikoch

Podpora optimalizácie spotreby vody v rámci samotného výrobného procesu - primárnym cieľom je znížiť spotrebu vody v českých podnikoch.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 25 mil. Kč

40 - 60 %

v príprave

Úspory energie - úvery

Podporovať podniky, aby financovali projekty úspory energie prostredníctvom bezúročnej pôžičky.

19.09.2017

19.09.2017 – 30.09.2023

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otvorené

Energia - NRB

Podpora podnikateľov z hlavného mesta. Praha na financovanie projektov zameraných na úsporu energie prostredníctvom bezúročnej pôžičky.

01.06.2021

01.06.2021 - až do vyčerpania pridelených prostriedkov

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otvorené

Veľká spoločnosť

 

 

Grantové programy pre veľké spoločnosti (nad 250 zamestnancov) + malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou (do 500 zamestnancov)

Názov

Cieľ programu

Oznámenie o výzve

Prijímanie žiadostí

Suma dotácie 

Sadzba dotácie 

Stav programu 

Technológia

Posun v digitalizácii a automatizácii vo výrobných podnikoch. Podpora obstarávania strojov a integrácia nových a existujúcich technológií prostredníctvom obojsmernej komunikácie do výrobného procesu.

1Q 2023

1Q 2023

sa uvedie

sa uvedie

v príprave

Technológia MAS

Posilnenie a rast konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom získavania nových technológií s dôrazom na digitálnu transformáciu a zavádzanie inteligentných riešení vo výrobných podnikoch v rámci miestnych akčných skupín.

11/2022

1Q 2023

max. 1 mil. Kč

sa uvedie

v príprave

Inovačné poukážky

Cieľom podporného programu je rozvíjať komunikáciu a výmenu poznatkov a know-how medzi podnikateľskou a výskumnou sférou, ktoré môžu podnikateľské subjekty využiť na začatie alebo zintenzívnenie vlastných inovačných aktivít.

1.7.2020

15.7.2020-31.12.2022

58 824 – 1 999 999 Kč

50 – 85 %

otvorené

Rozšírenie

Podpora pořízení nových strojů a zařízení, výstavby a rekonstrukce provozoven pro začínající a rozvíjející se malé a střední podniky prostřednictvím bezúročného úvěru.

28.04.2017

01.06.2017 – 30.06.2023

1 – 60 mil. Kč

35 - 45 %

otvorené

Inovácie

Podpora nákupu nových strojov a zariadení a výstavby a rekonštrukcie prevádzok pre začínajúce a rozvíjajúce sa MSP prostredníctvom bezúročných úverov.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

1 - 100 mil. Kč

20 - 60 %

otvorené

Úspory energie

Podpora projektov, ktoré zvýšia energetickú účinnosť podnikateľského sektora a znížia jeho energetickú náročno

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2023

500 tis. - 200 mil. Kč

35 - 65 %

otvorené

Digitálny podnik

Podpora projektov zameraných na využívanie digitálnych technológií v podnikoch, zvyšovanie úrovne digitalizácie alebo automatizácie, ktoré povedú k zlepšeniu interných podnikových procesov.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

1 - 15 mil. Kč

30 - 60 %

otvorené

Virtuálny podnik

Podpora projektov zameraných na využívanie digitálnych technológií v podnikoch, zvyšovanie úrovne digitalizácie alebo automatizácie, ktoré povedú k zlepšeniu interných podnikových procesov.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

0,5 - do max. sadzby dle de minimis (cca 5 mil. Kč)

20 - 40 %

otvorené

Aplikácie

Podpora získavania nových poznatkov potrebných na vývoj nových výrobkov, materiálov, technológií a služieb prostredníctvom realizácie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 31.1.2023

2 - 125 mil. Kč

25 - 70 %

otvorené

Potenciál

Podpora zavádzania a zvyšovania kapacity podnikov na vykonávanie výskumných, vývojových a inovačných činností, ako aj zvyšovanie počtu podnikov, ktoré vykonávajú vlastný výskum, vývoj a inovácie.

2Q 2022

2Q 2023

sa uvedie

50%

v príprave

Školiace strediská

Podpora projektov na vybudovanie/rozšírenie školiacich stredísk, v ktorých budú mať zamestnávatelia a ich zamestnanci možnosť absolvovať školenia a oboznámiť sa s novými technológiami, zručnosťami, procesmi a novou legislatívou súvisiacou s podnikaním.

4Q 2023

4Q 2023

sa uvedie

sa uvedie

v príprave

Obehové hospodárstvo

Podpora optimalizácie spotreby vody vo výrobnom procese, optimalizácia technológie chladenia, zlepšenie recyklácie materiálov a opätovné využitie odpadu.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 20 mil. Kč

40%

v príprave

Fotovoltaické systémy s/bez skladovania

Cieľom programu je výstavba fotovoltaických elektrární s/bez akumulácie elektrickej energie na podnikateľských budovách vrátane prístreškov (napr. pre autá, stavebné stroje, sklady materiálu atď.).

8. 3. 2022

22. 3. 2022 – 30.11.2022

1 – 100 mil. Kč

35 – 50 %

otvorené

Obnoviteľné zdroje energie - veterné elektrárne

Podpora pre podniky, ktoré zvýšia podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe v Českej republike. Podporu získajú zariadenia s najvyššou účinnosťou a bez negatívneho vplyvu na elektrizačnú sústavu

15.8.2022

8. 9. 2022 - 1. 2. 2024

500 tis. Kč - 400 mil. Kč

50 - 80 %

otvorené

Úspora vody v podnikoch

Podpora optimalizácie spotreby vody v rámci samotného výrobného procesu - primárnym cieľom je znížiť spotrebu vody v českých podnikoch.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 25 mil. Kč

40 - 60 %

v príprave

Úspory energie - úvery

Podporovať podniky, aby financovali projekty úspory energie prostredníctvom bezúročnej pôžičky.

19.09.2017

19.09.2017 – 30.09.2023

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otvorené

Energia - NRB

Podpora podnikateľov z hlavného mesta. Praha na financovanie projektov zameraných na úsporu energie prostredníctvom bezúročnej pôžičky.

01.06.2021

01.06.2021 - až do vyčerpania pridelených prostriedkov

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otvorené


Program inovácií

Vyhlásenie výzvy:             15. 8. 2022

Príjem žiadostí:                1. 9. 2022 – 30. 11. 2022

CIEĽ PROGRAMU

Podpora nákupu strojov a iných technologických zariadení určených na zavedenie inovatívneho výrobku alebo inovatívneho procesu do výroby.

Vývoj inovácie musí byť ukončený pred podaním žiadosti o podporu. Žiadateľ je povinný predložiť funkčný prototyp, ktorý vytvoril na základe vlastných vývojových aktivít alebo v spolupráci s partnerom.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA            

 • Právnické a fyzické osoby podnikajúce
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov) a stredné podniky (do 249 zamestnancov).
 • Veľké podniky (nad 250 zamestnancov) len v prípade, že projekt má významný pozitívny vplyv na životné prostredie. 

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Zlepšenie technickej a úžitkovej hodnoty výrobkov, technológií a služieb (inovácia výrobkov).
 • Zvýšenie efektívnosti výrobných procesov a poskytovania služieb (inovácia procesov).
 • Zavedenie nových metód organizácie podnikových procesov prostredníctvom zavedenia nových informačných systémov integrujúcich a automatizujúcich procesy v podniku, zameraných predovšetkým na prepojenie výskumných a vedeckých činností, inovácií a výroby (organizačné inovácie).
 • Zvýšenie predaja výrobkov a služieb prostredníctvom významnej zmeny dizajnu alebo balenia výrobkov alebo zavedením nových predajných kanálov (marketingová inovácia).

Podporené budú projekty, ktoré majú priamu väzbu na výskumno-vývojové aktivity, t. j. využívajú výsledky vlastnej vedy a výskumu, vedy a výskumu v spolupráci alebo transferu technológií, pričom tieto aktivity musia byť ukončené a preukázateľne zdokumentované.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Dlhodobý hmotný majetok - rekonštrukcia alebo výstavba nehnuteľností, nákup nových výrobných strojov, zariadení, hardvéru.
 • Dlhodobý nehmotný majetok - know-how, licencie, patenty, certifikácia spoločnosti, nákup softvéru a sietí.
 • Projektová dokumentácia vrátane inžinierskych činností.
 • Marketingové inovácie - všetky súvisiace výdavky.

GRANTY

Min. výše dotace je 1 mil. Kč.

Max. výše dotace je 100 mil. Kč.

VÝŠKA DOTÁCIE

Sadzba dotácie bude 20-60 % v závislosti od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu.

Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Potenciál programu

Vyhlásenie výzvy:             2Q 2023

Príjem žiadostí:                2Q 2023

CIEĽ PROGRAMU

Podporiť zavádzanie a zvyšovanie kapacít podnikov na vykonávanie činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj zvýšenie počtu podnikov, ktoré vykonávajú vlastný výskum, vývoj a inovácie.

Ďalej podpora prehlbovania spolupráce medzi podnikmi a organizáciami výskumu a vývoja, vytváranie kvalifikovaných pracovných miest a následne rozvoj znalostnej ekonomiky, zlepšenie podmienok pre zapojenie podnikov do národných a európskych programov výskumu a vývoja a udržateľné zvyšovanie konkurencieschopnosti českej ekonomiky.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA      

 • Právnické a fyzické osoby podnikajúce
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov) a stredné podniky (do 249 zamestnancov).
 • Veľké podniky (nad 250 zamestnancov) len v prípade, že projekt má významný pozitívny vplyv na životné prostredie.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Založenie alebo rozvoj priemyselných výskumných, vývojových a inovačných centier pozostávajúci z obstarania pozemkov, budov, strojov/zariadení a iného vybavenia potrebného na podporu činnosti centra.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku potrebného na výskumné a vývojové činnosti, nákup pozemkov, budov, strojov a iných zariadení potrebných na vybavenie výskumnej infraštruktúry za predpokladu, že ide o odpisovateľný majetok (okrem pozemkov).
 • Dlhodobý hmotný majetok - nákup pozemkov, budov, nová výstavba alebo technické zhodnotenie budov, nákup strojov a iných zariadení potrebných na vybavenie výskumno-vývojového centra.
 • Dlhodobý nehmotný majetok za predpokladu, že tento majetok spĺňa podmienky stanovené vo výzve
 • Náklady na povinnú publicitu projektu.

VÝŠKA GRANTU

Výška grantu bude upresnená pri vyhlásení výzvy.

SADZBA DOTÁCIE

Sadzba dotácie bude 50 %.

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú následne kontaktovať.Technológia MAS

Vyhlásenie výzvy:             1Q 2023

Príjem žiadostí:                1Q 2023

CIEĽ PROGRAMU

Posilnenie a rast konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom získavania nových technológií s dôrazom na digitálnu transformáciu a zavádzanie inteligentných riešení vo výrobných podnikoch v rámci miestnych akčných skupín.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA     

 • Právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov), stredné podniky (do 249 zamestnancov)

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

Obstaranie nového technologického zariadenia a vybavenia s nasledovnými charakteristikami:

 • Vrátane programovateľnej elektroniky
 • Možnosť automatickej bezobslužnej prevádzky
 • Elektronické pripojenie k inému stroju alebo internetové pripojenie
 • Prijímanie a odosielanie údajov v digitálnej forme na ďalšie spracovanie

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Dlhodobý hmotný majetok - nákup strojov, zariadení, technológií, HW a vybavenia.
 • Dlhodobý nehmotný majetok - náklady na obstaranie patentových licencií a softvéru potrebného na riadne fungovanie strojov a zariadení obstaraných v rámci projektu.

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

Odhadovaná maximálna výška rozpočtu je 2 - 3 mil. KČ.

Projekt musí byť realizovaný v regiónoch patriacich do tzv. miestnych akčných skupín (MAS), t. j. organizácií, ktoré spolupracujú na hospodárskom, sociálnom a environmentálnom rozvoji českého vidieka, lesníctva a poľnohospodárstva prostredníctvom získania finančnej podpory z fondov EÚ alebo národných programov.

ÚROVNE PODPORY

Maximálna výška dotácie bude 1 milión KČ.

VÝŠKA DOTÁCIE

Výška dotácie bude upresnená pri vyhlásení výzvy.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

V súčasnosti je potrebné vopred kontaktovať tieto MAS so žiadosťou o zaradenie vašich projektových zámerov do rozpočtových plánov jednotlivých MAS na tento a budúci rok.

Sme pripravení vstúpiť s vami do rokovaní a poskytnúť vám bezplatnú konzultáciu s príslušnými MAS a overenie prijateľnosti ich plánov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár a kolegovia vás budú následne kontaktovať.

 Technologický program

Vyhlásenie výzvy:             1Q 2023

Príjem žiadostí:                 1Q 2023

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je podporiť digitalizáciu a automatizáciu vo výrobných podnikoch. Podporiť obstaranie strojov a integráciu nových a existujúcich technológií prostredníctvom obojsmernej komunikácie do výrobného procesu. 

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA         

 • Právnické a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov), stredné podniky (do 249 zamestnancov) a podniky so strednou kapitalizáciou (do 3 000 zamestnancov).

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Obstaranie nových technologických zariadení a vybavenia, ktoré musia byť prepojené s existujúcimi alebo novoobstaranými technológiami informačným systémom (IS alebo ERP, MES, MIS) a jeho ďalšími implementovanými modulmi integrujúcimi všetky alebo väčšinu oblastí činnosti podniku, najmä plánovanie a riadenie výroby, zásob, nákupu, predaja, financií, ľudských zdrojov atď.
 • Podporované budú projekty, ktoré majú definovanú stratégiu ďalšieho rozvoja v oblasti digitálnej transformácie podniku. V prípade, že žiadateľský podnik nemá informačný systém typu IS, ERP, MES, MIS a pod. je povinný takýto systém v rámci realizácie predkladaného projektu obstarať a implementovať.
 • Podpora nemôže byť poskytnutá na jednoduchú obnovu existujúceho strojového vybavenia s nulovým stupňom inovácie.
 • Vzhľadom na hodnotiace kritériá a ich štruktúru musí mať projekt dopad na čo najširší rozsah činností podniku, najlepšie od skladovania až po expedíciu hotových výrobkov.
 • Projekty zamerané len na časť výrobných alebo nevýrobných procesov nebudú schválené.
 • Podporované budú projekty spoločností zamerané okrem iného len na skladovanie a stavebníctvo.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Dlhodobý hmotný majetok - nákup strojov, zariadení, technológií, HW a vybavenia, ktoré neboli predmetom odpisov, vrátane softvéru potrebného na zabezpečenie ich funkčnosti.
 • Dlhodobý nehmotný majetok - náklady na obstaranie patentových licencií potrebných na riadne fungovanie strojov a zariadení obstaraných v rámci predmetného projektu.
 • Výdavky na obstaranie prevádzkových súborov, pričom pod prevádzkovým súborom sa rozumie súhrn strojov a zariadení vrátane ich montáže a zásob investičného charakteru, ktoré slúžia na zabezpečenie čiastkovej montáže samostatného technologického celku a sú priebežne uvádzané do prevádzky.

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

 • Podmienkou obstarania technológií a zariadení v rámci projektu je ich prepojenie s existujúcim alebo novoobstaraným informačným systémom (IS alebo ERP, MES, MIS) a jeho ďalšími implementovanými modulmi integrujúcimi všetky alebo väčšinu oblastí činností podniku, najmä plánovanie a riadenie výroby, zásob, nákupu, predaja, financií, personalistiky a pod.

VYŠŠIE GRANTY

Výška dotácie bude upresnená pri vyhlásení výzvy.

SADZBA DOTÁCIE

Výška dotácie bude upresnená pri vyhlásení výzvy.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú následne kontaktovať.

 Aplikácie programu

Vyhlásenie výzvy:             1. 8. 2022

Príjem žiadostí:                10. 8. 2022 – 31. 1. 2023

CIEĽ PROGRAMU

Podpora získavania nových poznatkov potrebných na vývoj nových výrobkov, materiálov, technológií a služieb prostredníctvom realizácie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA     

 • Právnické a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov) a stredné podniky (do 249 zamestnancov).
 • Veľké podniky (nad 250 zamestnancov) len za predpokladu, že projekt má významný pozitívny vplyv na životné prostredie, t. j. so zameraním na nízkouhlíkové hospodárstvo a odolnosť voči zmene klímy, alebo že hlavným cieľom projektu je priama spolupráca medzi FP a MSP na konkrétnom projekte výskumu a vývoja. 
 • Organizácie pre výskum a šírenie poznatkov.

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

Realizácia priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Osobné náklady: platy a poistné výskumných pracovníkov, technikov a ostatných pomocných pracovníkov v rozsahu potrebnom na účely projektu.
 • Náklady na nástroje, prístroje a zariadenia vo forme odpisov vrátane odpisov nehmotného majetku v rozsahu a počas doby ich používania na účely projektu.
 • Náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo získané na základe licencie z externých zdrojov za bežných trhových podmienok, ako aj náklady na poradenské a rovnocenné služby použité výlučne na účely projektu.
 • Dodatočné režijné a iné prevádzkové náklady vrátane nákladov na materiál, dodávky a podobné výrobky, ktoré vznikli ako priamy výsledok projektu. Maximálne 15 % položky
 • Mzdy a poistné.

VÝŠKA GRANTU

Výška grantu bude upresnená pri vyhlásení výzvy.

SADZBA DOTÁCIE

Sadzba dotácie bude špecifikovaná pri vyhlásení výzvy.

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú následne kontaktovať.

 Program inovačných poukážok

Oznámenie o výzve:             1.7.2020

Príjem žiadostí: 15.7.2020 - 31.12.2022

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom podporného programu je rozvoj komunikácie a zdieľania poznatkov a know-how medzi podnikateľskou a výskumnou sférou, ktoré môžu podnikateľské subjekty využiť na začatie alebo zintenzívnenie vlastných inovačných aktivít.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA          

 • Právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov) a stredné podniky (do 249 zamestnancov).

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

Nákup poradenských, expertných a podporných služieb v oblasti inovácií od organizácií zaoberajúcich sa výskumom a šírením poznatkov s cieľom začať alebo zintenzívniť inovačné aktivity MSP (poradenské, expertné a podporné služby v oblasti inovácií zahŕňajú najmä merania, testy, výpočty, poradenstvo, spoluprácu s doktorandmi, služby v oblasti verejného obstarávania, transfer duševného vlastníctva atď.).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Inovačné poradenské, expertné a podporné služby.
 • Merania, diagnostika, testovanie, skúšky, analýzy, overovanie, certifikácia výrobkov, výpočty, návrh nových systémov, technologických postupov, unikátne konštrukčné riešenia.
 • Modelovanie, vývoj softvéru, hardvéru, materiálu, zariadenia, prvkov systému, prototypu, funkčnej vzorky v súvislosti s vývojom alebo zavedením nového produktu (výrobku, služby alebo procesu), optimalizácia procesov, vlastností výrobkov, služieb, metód, parametrov atď.

VÝŠKY GRANTOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov je 58 824 CZK

Maximálna výška oprávnených výdavkov je 1 999 999 CZK

SADZBA DOTÁCIE

Pomoc sa MSP poskytuje v troch schémach v závislosti od požadovanej výšky oprávnených výdavkov projektu, t. j. v schémach s intenzitou pomoci 50 %, 75 % a
85 % preukázaných oprávnených výdavkov.

Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Obnoviteľná energia - veterné elektrárne

Vyhlásenie výzvy:         15. 8. 2022

Príjem žiadostí:            8. 9. 2022 – 1. 2. 2024

CIEĽ PROGRAMU

Podporiť spoločnosti, ktoré zvýšia podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe v Českej republike. Podporu získajú zariadenia s najvyššou účinnosťou a bez negatívneho vplyvu na elektrickú sieť.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA           

 • Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov) a stredné podniky (do 249 zamestnancov).
 • Podniky vo vlastníctve verejného sektora do 100 %.

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Výstavba veterných elektrární

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Dlhodobý hmotný majetok.
 • Dlhodobý nehmotný majetok - len ak je nevyhnutne potrebný na riadnu prevádzku dlhodobého hmotného majetku.
 • Energetické hodnotenie a projektová dokumentácia.

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

Vyrobená energia bude určená na distribúciu a/alebo vlastnú spotrebu.

VÝŠKA GRANTU

Výška dotácie bude 500 tisíc Kč, až 400 mil. KČ

MÍRA DOTACE

Sadzba dotácie sa bude pohybovať v rozmedzí 50 až 80 %.

Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Školiace strediská

Vyhlásenie výzvy:             4Q 2023

Príjem žiadostí:                4Q 2023

CIEĽ PROGRAMU

Podpora projektov zameraných na budovanie/rozširovanie vzdelávacích centier, v ktorých budú mať zamestnávatelia a ich zamestnanci možnosť vzdelávať sa a oboznamovať sa s novými technológiami, odbornými znalosťami, procesmi a novou legislatívou súvisiacou s podnikaním.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA     

 • Právnické a fyzické osoby podnikajúce
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov) a stredné podniky (do 249 zamestnancov).

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Výstavba nových školiacich stredísk.
 • Rekonštrukcia existujúcich školiacich stredísk.
 • Obstaranie vybavenia školiacich stredísk - nábytok, IT vybavenie, pomôcky na praktickú výučbu a pod.
 • Obstaranie vzdelávacích programov.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Dlhodobý hmotný majetok - rekonštrukcia, výstavba alebo odstránenie budov, inžinierske siete, inžinierska činnosť, projektová dokumentácia súvisiaca so stavebnými úpravami, hardvér a siete, technické vybavenie, ostatné stroje a zariadenia potrebné na poskytovanie vzdelávania.
 • Dlhodobý nehmotný majetok - vzdelávacie programy, softvér a údaje.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetok.

VÝŠKA GRANTU

Výška grantu bude upresnená pri vyhlásení výzvy.

SADZBA DOTÁCIE

Sadzba dotácie bude upresnená spolu s výzvou.

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú následne kontaktovať.

 Rozširovací program

Vyhlásenie výzvy:             28.04.2017

Príjem žiadostí:                 01.06.2017 – 30.06.2023

CIEĽ PROGRAMU

Podpora obstarania nových strojov a zariadení, výstavby a rekonštrukcie prevádzok pre začínajúce a rozvíjajúce sa MSP prostredníctvom bezúročných úverov.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA

 • Právnické a fyzické osoby podnikajúce
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov) a stredné podniky (do 249 zamestnancov).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Dlhodobý hmotný majetok (obstaranie strojov a zariadení, obstaranie a technické zhodnotenie budov - nadstavby, prístavby, rekonštrukcie, modernizácie, obstaranie pozemkov - nezastavané pozemky nie sú oprávneným výdavkom).
 • Dlhodobý nehmotný majetok.
 • DPH z oprávnených výdavkov a daň z nadobudnutia nehnuteľného majetku.

ŠPECIFICKÉ PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Pre projekty zamerané na efektívne využívanie vody v priemysle, obchodných centrách, NGA, spracovanie kalamitného dreva, rodinné podniky, uhoľné regióny alebo materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov.
 • Minimálna výška úveru 650 tis. KČ.
 • Maximálna výška úveru 60 mil. KČ.
 • Splatnosť úveru: až 10 rokov.
 • Odklad splátok až na 4 roky.
 • Finančný príspevok na úhradu úrokov z komerčného úveru až do výšky 4 mil. KČ.

VÝŠKA ZVÝHODNENÉHO ÚVERU

Minimálna výška úveru 1 mil. KČ.

Maximálna výška úveru 45 mil. KČ.

Výška úveru 45 % oprávnených výdavkov pre malé podniky, 35 % oprávnených výdavkov pre stredné podniky.

Doba splatnosti úveru do 7 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy o zvýhodnenom úvere (do 10 rokov, ak je úver určený najmä na nehnuteľný majetok).

Úver je bezúročný a bez poplatkov.

Maximálna doba odkladu splátok istiny je 3,5 roka.

Finančný príspevok na úhradu úrokov z komerčného úveru až do výšky 2 mil. KČ.

FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Finančný príspevok sa poskytuje príjemcovi na pokrytie úrokov z úveru partnera NRB v rozsahu, v akom bol úver partnera použitý na pokrytie oprávnených výdavkov projektu.

Vzťahuje sa na úroky z úveru partnera NRB použitého na obstaranie nových strojov a zariadení alebo na obstaranie a rekonštrukciu nehnuteľného majetku.

Výška príspevku:

 • do 15 % výšky úveru partnera NRB, max. CZK (špeciálne podporované aktivity)
 • do 10 % výšky úveru partnera NRB, max. 2 mil. Kč (projekty v zvýhodnených regiónoch)
 • do 8 % výšky úveru partnera NRB, max. 1 mil. Kč (projekty v ostatných regiónoch)

Vyplácanie prebieha v ročných splátkach alebo jednorazovo.

Finančný príspevok sa vzťahuje na úroky od uzavretia zmluvy o pôžičke partnera NRB do 4 rokov (resp. 6 rokov v prípade konkrétnej podporovanej činnosti) od uzavretia zmluvy o poskytnutí pomoci.

Oprávneným výdavkom finančného príspevku sú úroky z bankového úveru použitého na oprávnené výdavky projektu bez DPH. Ak je príjemca pomoci platcom DPH alebo si môže uplatniť nárok na vrátenie DPH.

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

Projekt predpokladá financovanie projektu ďalším bankovým úverom poskytnutým spolupracujúcim partnerom, ktorý má s Českomoravskou rozvojovou bankou uzatvorenú zmluvu o spolupráci pri poskytovaní zvýhodnených úverov, a to vo výške minimálne 20 % oprávnených výdavkov projektu.

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Program úspor energie - kredity

Vyhlásenie výzvy:             19.09.2017

Príjem žiadostí:                 19.09.2017 – 30.09.2023

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je pomôcť podnikateľom financovať projekty energetických úspor prostredníctvom bezúročného úveru.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA     

 • Právnické a fyzické osoby podnikajúce.
 • Podnikateľské subjekty - malý podnik (do 49 zamestnancov), stredný podnik (do 249 zamestnancov) a veľký podnik (nad 250 zamestnancov).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Dlhodobý hmotný majetok (obstaranie strojov a zariadení, obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia dlhodobého hmotného majetku vrátane stavebných opatrení).
 • Dlhodobý nehmotný majetok.
 • Energetické hodnotenie a technická dokumentácia k projektu.

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Zníženie energetickej náročnosti/zvýšenie energetickej účinnosti výrobných a technologických procesov.
 • Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov elektriny, plynu a tepla v budovách a v energetickom manažmente výrobných závodov s cieľom zvýšiť účinnosť.
 • Inštalácia OZE pre vlastnú spotrebu spoločnosti - biomasa, solárne systémy, tepelné čerpadlá a fotovoltaické systémy.
 • Zavedenie a modernizácia meracích a regulačných systémov.
 • Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu vedúca k zvýšeniu účinnosti - bude podporovaná prioritne.
 • Modernizácia osvetľovacích systémov v budovách a priemyselných areáloch (len v prípade výmeny zastaraných technológií za nové účinné osvetľovacie systémy, napr. LED).
 • Realizácia opatrení na zníženie spotreby energie v budovách a priemyselných areáloch (zateplenie obvodového plášťa budov, výmena a rekonštrukcia okenných otvorov, iné stavebné opatrenia s preukázateľným vplyvom na spotrebu energie budovy, inštalácia klimatizácie s rekuperáciou odpadového tepla).
 • Využívanie odpadovej energie vo výrobných procesoch.
 • Inštalácia kogeneračnej jednotky využívajúcej elektrickú a tepelnú energiu alebo chladenie pre vlastnú spotrebu spoločnosti s prihliadnutím na jej prevádzkové podmienky.
 • Inštalácia zásobníka elektrickej energie - batéria musí byť prevádzkovaná v energetickom podniku, ktorý má vlastný zdroj elektrickej energie z OZE (napr. fotovoltika) alebo KVET (okrem uhlia, LTO, TTO).

VÝŠKU DISKONTOVANEJ PÔŽIČKY

Minimálna výška úveru je 500 tisíc Kč.

Maximálna výška úveru 60 mil. KČ.

Zvýhodnený úver môže byť poskytnutý maximálne vo výške 70 %/90 % oprávnených výdavkov projektu.

Až do výšky 90 %, ak (len v rámci pomoci de minimis) výška predpokladaných oprávnených výdavkov je max. CZK a žiadateľ nepožiada o dotáciu na úrokovú sadzbu, ak vlastné zdroje žiadateľa tvorí partnerský úver.

Doba splatnosti úveru je do 10 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy o zvýhodnenom úvere.

Úver je bezúročný a bez poplatkov.

Maximálna doba odkladu splátok istiny je 4 roky.

DOTÁCIA NA ÚROKOVÚ SADZBU

Dotácia úrokovej sadzby na časť bankového úveru čerpaného na oprávnené výdavky projektu sa poskytuje prijímateľovi spolu so zvýhodneným úverom vo forme finančného príspevku na úroky z úveru partnera NRB v rozsahu, v akom bol úver partnera použitý na oprávnené výdavky projektu.

Bankový úver musí byť účelovo viazaný výlučne na úhradu nákladov projektu podporovaného zvýhodneným úverom.

Celková výška vyplatenej dotácie nesmie presiahnuť 15 % podporeného bankového úveru použitého na oprávnené výdavky projektu (bez DPH) a zároveň sumu 4 mil. Kč a 5 mil.

Vyplácanie je maximálne raz ročne.

FINANČNÝ PRÍSPEVOK

V rámci zvýhodneného úveru dostane príjemca finančný príspevok na náklady na energetické hodnotenie.

Maximálna výška finančného príspevku je 80 % oprávnených výdavkov, najviac však 250 tisíc EUR. KČ.

Na obstaranie energetického hodnotenia mobilných technológií (kolesové vozidlá a stavebné stroje) je maximálna výška finančného príspevku 50 tis. KČ, PRIČOM V PRÍPADE, ŽE SA JEDNÁ O ENERGETICKÚ JEDNOTKU, JE TÁTO SUMA 50 TIS. Finančný príspevok sa poskytuje príjemcovi vo forme dotácie na technické zabezpečenie projektu.

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

V prípade obstarania novej techniky je potrebné existujúcu techniku vyradiť a následne zlikvidovať.  Výsledkom projektu musí byť minimálne 10% ročná úspora energie v konečnej spotrebe po realizácii projektu v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu,

Projekt predpokladá financovanie projektu dodatočným bankovým úverom poskytnutým spolupracujúcim partnerom, ktorý má s Českomoravskou rozvojovou bankou uzatvorenú zmluvu o spolupráci pri poskytovaní zvýhodnených úverov, a to vo výške minimálne 20 % oprávnených výdavkov projektu pri projektoch s výdavkami nad 3 mil. Kč bez DPH, maximálne však do výšky 2,5 mil.

 

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Fotovoltaické systémy s/bez skladovania

Vyhlásenie výzvy:             15. 11. 2021

Príjem žiadostí:              8. 3. 2022 – 30. 11. 2022

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je výstavba fotovoltaických elektrární s/bez akumulácie elektrickej energie na podnikateľských budovách vrátane prístreškov (napr. pre autá, stavebné stroje, sklady materiálu atď.).

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA            

 • Podniky: malé (do 49 zamestnancov), stredné (do 249 zamestnancov) a veľké podniky (nad 250 zamestnancov).

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

Obstaranie fotovoltického systému s/bez akumulácie energie na budovách podnikov vrátane prístreškov.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Výdavky na práce, dodávky a služby
 • Inžinierske činnosti (TDI, AD).

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

FV systém, ktorý sa má zakúpiť, nie je obmedzený vlastnou spotrebou podniku.

Minimálny inštalovaný výkon FV systému je 1 kW a maximálny inštalovaný výkon je 1 MW.

Na jeden projekt možno uplatniť 1 odberné miesto. Ak má však žiadateľ viac ako jednu pobočku, môže predložiť viac ako jednu žiadosť.

K žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť Zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do elektrickej siete alebo Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o pripojení.

K rozhodnutiu o poskytnutí dotácie je potrebné predložiť stavebné povolenie alebo ohlásenie alebo verejnoprávnu zmluvu.

VÝŠKA DOTÁCIE

Minimálna výška dotácie je 1 mil. KČ.

Maximálna výška dotácie 100 mil. 

SADZBA DOTÁCIE

Základná sadzba pomoci pre všetky veľkosti podnikov:

 • 35 % oprávnených výdavkov na fotovoltaické systémy,
 • pre skladovanie energie je 50 % oprávnených výdavkov.

Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Program úspory vody v podnikoch

Vyhlásenie výzvy            4Q 2023

Príjem žiadostí:               4Q 2023

CIEĽ PROGRAMU

Podpora optimalizácie spotreby vody v rámci samotného výrobného procesu - primárnym cieľom je zníženie spotreby vody v českých podnikoch.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA    

 • Podnikateľské subjekty - malý podnik (do 49 zamestnancov), stredný podnik (do 249 zamestnancov) a veľký podnik (nad 250 zamestnancov).
 • Podniky z celej Českej republiky vrátane hlavného mesta Prahy.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Proces optimalizácie spotreby vody v rámci samotného výrobného procesu - predovšetkým zníženie spotreby vody.
 • Priama recyklácia vody vo výrobných odvetviach s vysokou spotrebou vody (energetický, potravinársky, papierenský, chemický, textilný, spracovateľský a recyklačný priemysel atď.)
 • Opätovné využitie znečistenej/použitej technologickej vody v iných procesoch - inštalácia filtračných technológií (napr. pre vodu znečistenú len pevnými látkami) a pre úpravu vody na iné využitie v rámci podniku vrátane sociálnych zariadení.
 • Optimalizácia využívania vody v obslužných prevádzkach podnikov (mimo hlavného výrobného procesu) - údržba, logistika, doprava, hygienické zariadenia.
 • Zníženie strát vody v uzavretých okruhoch alebo rozvodoch vody.
 • Optimalizácia technológie chladenia (nahradenie otvorených skrápacích chladiacich veží adiabatickým chladením);
 • Zachytávanie, skladovanie a využívanie dažďovej a úžitkovej vody.
 • Zlepšenie infraštruktúry, najmä vybudovanie alebo modernizácia systémov na monitorovanie únikov v systémoch rozvodu vody.
 • Zriadenie vodných retenčných priestorov v areáloch podnikov.
 • Revitalizácia obchodných priestorov a okolia obchodných budov s cieľom prispôsobiť sa zmene klímy, napr. výsadbou funkčnej vegetácie a zriadením "vegetačných striech".

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

Súčasťou žiadosti o podporu musí byť vodný audit.

VÝŠKY GRANTOV

Minimálna výška grantu je 1 mil. KČ.

Maximálna výška dotácie je 25 mil. KČ.

SADZBA DOTÁCIE

Sadzba dotácie je 40 % z oprávnených výdavkov.

Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Program digitálneho podnikania

Vyhlásenie výzvy:             9. 6. 2022

Príjem žiadostí:                16. 6. 2022 – 31. 10. 2022

CIEĽ PROGRAMU

Podpora projektov zameraných na využívanie digitálnych technológií v podnikoch, zvyšovanie úrovne digitalizácie alebo automatizácie, ktoré povedú k zlepšeniu vnútropodnikových procesov.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA               

 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov), stredné podniky (do 249 zamestnancov) a veľké podniky (nad 250 zamestnancov).

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Podpora digitálnej transformácie podniku.
 • Logistické a skladové technológie.
 • Vnútropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnosť.
 • Kancelárske aplikácie a jednoduché (základné) účtovné programy alebo aplikácie pre daňovú evidenciu, podnikový informačný systém s obmedzenou funkcionalitou.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • HW, SW (dlhodobý majetok) - aj PC, tlačiarne, smartfóny.
 • HW, SW (drobný majetok do 60/80 tis. Sk) - aj PC, tlačiarne, smartfóny.
 • Licencovaný softvér (na báze predplatného a pod.).
 • Poplatky za pripojenie k online úložisku.
 • Aktuálne súvisiace služby (napr. bezpečnostný audit (limit 3 000 Kč / hod.), služby konzultantov atď.)

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

Výrobné technológie (stroje, linky, 3D tlačiarne) nie sú podporované.

ÚROVNE PODMIENOK

Minimálna výška grantu 1 mil. KČ.

Maximálna výška dotácie 30 mil. KČ.

SADZBA DOTÁCIE

Percentuálna výška pomoci závisí od veľkosti podnikov: 30 - 60 %.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Program virtuálneho podnikania

Vyhlásenie výzvy:             9. 6. 2022

Príjem žiadostí:                16. 6. 2022 – 31. 10. 2022

CIEĽ PROGRAMU

Podpora projektov zameraných na využívanie digitálnych technológií v podnikoch, zvyšovanie úrovne digitalizácie alebo automatizácie, ktoré povedú k zlepšeniu vnútropodnikových procesov.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA   

 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov), stredné podniky (do 249 zamestnancov) a veľké podniky (nad 250 zamestnancov).

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Podpora digitálnej transformácie podniku.
 • Logistické a skladové technológie.
 • Vnútropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Kancelárske aplikácie a jednoduché (základné) účtovné programy alebo aplikácie pre daňovú evidenciu, podnikový informačný systém s obmedzenou funkcionalitou.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • HW, SW (dlhodobý majetok) - aj PC, tlačiarne, smartfóny.
 • HW, SW (drobný majetok do 60/80 tis. Sk) - aj PC, tlačiarne, smartfóny.
 • Licencovaný softvér (na báze predplatného a pod.).
 • Poplatky za pripojenie k online úložisku.
 • Aktuálne súvisiace služby (napr. bezpečnostný audit (limit 3 000 Kč / hod.), služby konzultantov atď.)

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

Výrobné technológie (stroje, linky, 3D tlačiarne) nie sú podporované.

VÝŠKY GRANTOV

Minimálna výška dotácie je 0,5 mil. KČ.

Maximálna výška dotácie maximálne de minimis (cca 5 mil. Kč).

VÝŠKA DOTÁCIE

Percentuálna výška pomoci závisí od veľkosti podniku: 20 - 40 %.

Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Program Energ

Oznámenie o výzve:             01.06.2021

Príjem žiadostí:                     01.06.2021 – do vyčerpání alokace

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je pomôcť podnikateľom z hlavného mesta Prahy. Cieľom programu je pomôcť podnikateľom z hlavného mesta Prahy financovať projekty zamerané na úspory energie prostredníctvom bezúročnej pôžičky.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA       

 • Právnické a fyzické osoby podnikajúce na území hlavného mesta Prahy Praha
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov), stredné podniky (do 249 zamestnancov) a veľké podniky (nad 250 zamestnancov).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Dlhodobý hmotný majetok (obstaranie strojov a zariadení, obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia dlhodobého hmotného majetku vrátane stavebných opatrení).
 • Dlhodobý nehmotný majetok.
 • Energetické hodnotenie a technická dokumentácia k projektu.

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Zníženie energetickej náročnosti/zvýšenie energetickej účinnosti výrobných a technologických procesov.
 • Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov elektriny, plynu a tepla v budovách a v energetickom manažmente výrobných závodov s cieľom zvýšiť účinnosť.
 • Inštalácia OZE pre vlastnú spotrebu spoločnosti - biomasa, solárne systémy, tepelné čerpadlá a fotovoltaické systémy.
 • Zavedenie a modernizácia meracích a regulačných systémov.
 • Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu vedúca k zvýšeniu účinnosti - bude podporovaná prioritne.
 • Modernizácia osvetľovacích systémov v budovách a priemyselných areáloch (len v prípade výmeny zastaraných technológií za nové účinné osvetľovacie systémy, napr. LED).
 • Realizácia opatrení na zníženie spotreby energie v budovách a priemyselných areáloch (zateplenie obvodového plášťa budov, výmena a rekonštrukcia okenných otvorov, iné stavebné opatrenia s preukázateľným vplyvom na spotrebu energie budovy, inštalácia klimatizácie s rekuperáciou odpadového tepla).
 • Využívanie odpadovej energie vo výrobných procesoch.
 • Inštalácia kogeneračnej jednotky využívajúcej elektrickú a tepelnú energiu alebo chladenie pre vlastnú spotrebu spoločnosti s prihliadnutím na jej prevádzkové podmienky.
 • Inštalácia zásobníka elektrickej energie - batéria musí byť prevádzkovaná v energetickom podniku, ktorý má vlastný zdroj elektrickej energie z OZE (napr. fotovoltika) alebo KVET (okrem uhlia, LTO, TTO).

VÝŠKU DISKONTOVANEJ PÔŽIČKY

Minimálna výška úveru je 500 tisíc Kč.

Maximálna výška úveru 60 mil. KČ.

Zvýhodnený úver môže byť poskytnutý maximálne vo výške 70 %/90 % oprávnených výdavkov projektu.

Až do výšky 90 %, ak (len v rámci pomoci de minimis) výška predpokladaných oprávnených výdavkov je max. CZK a žiadateľ nepožiada o dotáciu na úrokovú sadzbu, ak vlastné zdroje žiadateľa tvorí partnerský úver.

Doba splatnosti úveru je do 10 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy o zvýhodnenom úvere.

Úver je bezúročný a bez poplatkov.

Maximálna doba odkladu splátok istiny je 4 roky.

DOTÁCIA NA ÚROKOVÚ SADZBU

Dotácia úrokovej sadzby na časť bankového úveru použitého na oprávnené výdavky projektu sa poskytuje prijímateľovi spolu so zvýhodneným úverom vo forme finančného príspevku na úroky z úveru partnera NRB v rozsahu, v akom bol úver partnera použitý na oprávnené výdavky projektu.

Bankový úver musí byť účelovo viazaný výlučne na úhradu nákladov projektu podporovaného zvýhodneným úverom.

Celková výška vyplatenej dotácie nesmie presiahnuť 15 % podporeného bankového úveru použitého na oprávnené výdavky projektu (bez DPH) a zároveň sumu 4 mil. Kč.

Platba sa uskutočňuje maximálne raz ročne.

FINANČNÝ PRÍSPEVOK

V rámci zvýhodneného úveru dostane príjemca finančný príspevok na náklady na energetické hodnotenie.

Maximálna výška finančného príspevku je 80 % oprávnených výdavkov, najviac však 100 000 CZK.

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

V prípade obstarania novej technológie sa musí existujúca technológia vyradiť a následne zlikvidovať. 

V prípade projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti budovy je možné predložiť energetický certifikát stavu budovy pred a po realizácii energeticky úsporného opatrenia, ktorý potvrdzuje potenciál zníženia celkovej dodanej energie minimálne o 20 % za rok.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 Program úspor energie

Vyhlásenie výzvy:            15. 8. 2022

Príjem žiadostí:                 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023

CIEĽ PROGRAMU

Podporiť projekty, ktoré zvýšia energetickú efektívnosť podnikateľského sektora a znížia jeho energetickú náročnosť.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA     

 • Právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti podnikania
 • Podnikateľské subjekty - malé podniky (do 49 zamestnancov), stredné podniky (do 249 zamestnancov) a veľké podniky (nad 250 zamestnancov).

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Zníženie energetickej náročnosti/zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných a technologických procesov s výnimkou opatrení na zdrojoch výroby energie určených na distribúciu namiesto vlastnej spotreby vedúcich k zvýšeniu efektívnosti.
 • Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov elektriny, plynu a tepla v budovách.
 • Inštalácia OZE pre vlastnú spotrebu spoločnosti - biomasa, solárne systémy, tepelné čerpadlá a fotovoltické systémy.
 • Zavedenie a modernizácia meracích a regulačných systémov.
 • Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich zariadení na výrobu energie pre vlastnú spotrebu.
 • Modernizácia systémov osvetlenia budov a priemyselných objektov.
 • Zateplenie obvodového plášťa budovy, výmena a rekonštrukcia okenných otvorov, iné stavebné opatrenia s preukázateľným vplyvom na energetickú hospodárnosť budovy, inštalácia klimatizácie s rekuperáciou odpadového tepla.
 • Využívanie odpadovej energie vo výrobných procesoch.
 • Inštalácia kogeneračnej jednotky.
 • Inštalácia zásobníkov elektrickej energie.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Dlhodobý hmotný majetok - rekonštrukcia a modernizácia nehnuteľností, nákup nových výrobných strojov, zariadení, hardvéru.
 • Dlhodobý nehmotný majetok - nákup softvéru a sietí, ak sú potrebné na riadne fungovanie dlhodobého hmotného majetku.
 • Projektová dokumentácia.
 • Energetické hodnotenie.
 • Inžinierska činnosť vo výstavbe.
 • Organizácia výberových konaní.

VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt môže byť maximálne 25 000 EUR. Konečnú výšku vášho možného rozpočtu v žiadosti o grant určí energetický audítor v rámci predbežného hodnotenia.

Súčasťou žiadosti o grant je aj ENERGETICKÉ HODNOTENIE, ktoré musí preukázať, že projekt prinesie výraznú úsporu spotreby energie v porovnaní s východiskovým stavom.

Prostredníctvom tohto programu je možné zakúpiť nové stroje, ak sú splnené tieto podmienky:

 • Starý stroj musí byť nahradený novým. Nahrádzaný stroj musí byť zlikvidovaný.
 • Výrobná kapacita nového stroja nesmie prekročiť výrobnú kapacitu nahrádzaného stroja.
 • Nahrádzané zariadenie a nové zariadenie musia patriť do toho istého odvetvia (napr. obrábací stroj sa môže nahradiť len obrábacím strojom, nie tvárniacim strojom).

Maximálny inštalovaný výkon fotovoltického systému je 1 MWp, ktorý musí byť umiestnený na strešnej konštrukcii alebo na obvodovej stene jednej budovy spojenej so zemou pevným základom zapísaným v katastri nehnuteľností.

VÝŠKU GRANTU

Výška grantu bude upresnená pri vyhlásení výzvy.

SADZBA GRANTU

Sadzba dotácie bude uvedená pri vyhlásení výzvy.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú následne kontaktovať.

 Program obehového hospodárstva

Vyhlásenie programu:    4Q 2023

Príjem žiadostí:             4Q 2023

CIEĽ PROGRAMU

Podporiť optimalizáciu spotreby vody vo výrobnom procese, optimalizáciu technológie chladenia, zlepšenie recyklácie materiálov a opätovné využitie odpadu.

DEFINÍCIA ŽIADATEĽA      

 • Podnikateľské subjekty - malý podnik (do 49 zamestnancov), stredný podnik (do 249 zamestnancov) a veľký podnik (nad 250 zamestnancov).
 • Podniky z celej Českej republiky vrátane hlavného mesta Prahy.

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

 • Optimalizácia spotreby vody v rámci samotného výrobného procesu.
 • Priama recyklácia vody vo výrobných odvetviach náročných na vodu (energetika, potravinárstvo, papierenský, chemický, textilný, spracovateľský a recyklačný priemysel atď.)
 • Opätovné využitie znečistenej/použitej technologickej vody v iných procesoch - inštalácia filtračných technológií.
 • Optimalizácia využívania vody v servisných prevádzkach podnikov (mimo hlavného výrobného procesu) - údržba, logistika, doprava, sanitárne zariadenia.
 • Zníženie strát vody v uzavretých okruhoch alebo rozvodoch vody.
 • Získavanie inovatívnych technológií na zhodnocovanie, spracovanie a využívanie druhotných surovín z výrobkov a materiálov po skončení životnosti a na výrobu výrobkov obsahujúcich druhotné suroviny.
 • Podpora inovatívnych technológií na zhodnocovanie a spracovanie druhotných surovín.
 • Zlepšenie recyklácie materiálov a opätovného využitia odpadu.
 • Investovanie do inovatívnych technológií na zníženie materiálovej náročnosti výroby a nahrádzanie primárnych surovín druhotnými surovinami.
 • Zavádzanie materiálového ekodizajnu výrobkov (podpora inovatívnych výrobných technológií uplatňujúcich opätovnú výrobu.

ÚROVNE PODMIENOK

Minimálna výška dotácie je 1 milión KČ.

Maximálna výška dotácie je 20 mil. KČ

SADZBA DOTÁCIE

Sadzba dotácie je 40 %.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie a kolegovia vás budú kontaktovať.

 


Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií