1. VYPRACOVANIE INVESTIČNÉHO PLÁNU

Dobrý podnikateľský plán je základom úspechu. Na začiatku si musíte stanoviť základné ciele svojho podnikania, kam chcete spoločnosť posunúť, a plán investícií, ktoré použijete na dosiahnutie týchto cieľov.

Chcete dotovať stroj, digitalizovať výrobu, alebo zrekonštruovať svoj závod? Napíšte si všetko, čo vás napadne.

V ideálnom prípade by ste mali svoj investičný plán rozvrhnúť do časového harmonogramu podľa ich nevyhnutnosti, aby ste ich boli schopní realizovať a financovať.3. OPTIMALIZÁCIA PLÁNU PROJEKTU

V rámci optimalizácie projektového zámeru sa vykoná prieskum dotačných programov alebo dotačný audit a návrh najvhodnejšieho programu pre váš projektový zámer, a to z hľadiska parametrov prijateľnosti programu, ako aj možných povinností z neho vyplývajúcich.

Aby váš projekt získal v budúcich hodnoteniach čo najvyšší počet bodov a aby ste mali čo najväčšiu šancu na schválenie, je potrebné v tejto prípravnej fáze dopracovať váš projekt v súlade s danými hodnotiacimi kritériami.


4. SPRACOVANIE A PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O GRANT

Na základe výstupov optimalizácie projektového plánu sa následne vypracuje harmonogram projektu a samotná žiadosť vrátane všetkých potrebných príloh.

Dôležité je venovať pozornosť aj termínom prijímania žiadostí v jednotlivých programoch, aby bola vaša žiadosť spracovaná riadne a včas.


5. PROCES HODNOTENIA A SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTI

Proces hodnotenia sa zvyčajne uskutočňuje v dvoch fázach. Najprv sa žiadosť posudzuje po formálnej stránke, t. j. či je správne napísaná podľa stanovenej osnovy, či obsahuje všetky potrebné prílohy, a kontroluje sa prípustnosť žiadateľa, ktorú už počas predbežného hodnotenia overil odborník na granty.

V ďalšej fáze hodnotenia sa porovnávajú jednotlivé hodnotiace kritériá programu s projektovým zámerom, či spĺňa minimálne požiadavky a kvalitu jednotlivých projektových zámerov.

Celý proces hodnotenia trvá zvyčajne 4 až 6 mesiacov.

Po ukončení hodnotenia sa žiadosť odporučí na financovanie a následne sa vydá rozhodnutie o grante, čím sa žiadosť oficiálne schváli. Samotné rozhodnutie možno považovať za oficiálny záväzok poskytovateľa finančných prostriedkov poskytnúť finančné prostriedky na projekt opísaný v žiadosti o grant.


6. REALIZÁCIA PROJEKTU

Po schválení projektu môžete začať so samotnou realizáciou projektu. Ak sa však s realizáciou investície ponáhľate a dotáciu beriete ako dodatočný bonus, môžete začať realizovať projekt po zaregistrovaní žiadosti o dotáciu. V prípade, že si chcete byť najskôr istí schválením dotácie, musíte počkať 4 - 6 mesiacov na stanovisko poskytovateľa dotácie.

Počas realizácie projektu je potrebné dodržiavať všetky platné postupy definované dotačným programom. Predovšetkým ide o proces výberu dodávateľa obstarávanej technológie.

Taktiež je potrebné dodržiavať pravidlá povinnej publicity, zásady vedenia a archivácie dokumentov týkajúcich sa projektu a dodržiavať záväzné ukazovatele projektu v období udržateľnosti po ukončení realizácie projektu.

Po ukončení verejného obstarávania a vyhlásení víťaza je možné podpísať kúpnu zmluvu a čakať na dodanie stroja. Stále je však potrebné dodržiavať záväzné podmienky a termíny stanovené v kúpnej zmluve, aby nedošlo k ich porušeniu.


7. FINANCOVANIE PROJEKTU

Náklady na projekt sa vo väčšine prípadov splácajú, preto je potrebné na začiatku pripraviť financovanie, a to buď z vlastného kapitálu, alebo z externých zdrojov. Často sa využíva napríklad bankový úver.


8. KONTROLA A ÚHRADA PROJEKTU

Po úplnej realizácii všetkých plánovaných opatrení a úhrade všetkých faktúr je možné predložiť žiadosť o platbu.

Po nej nasleduje administratívna kontrola všetkých požadovaných dokumentov. Medzi ne patria faktúry, platobné poukazy, kúpne zmluvy, objednávky, odovzdávacie protokoly a účtovné doklady.

Všetky investície súvisiace s financovaním grantu sa musia viesť v účtovníctve oddelene.

V prípade niektorých projektov sa v tomto bode môže uskutočniť fyzická kontrola na mieste. Konkrétny projekt, ktorý sa má skontrolovať, sa zvyčajne vyberá náhodne. Kontrola je vždy oznámená vopred a kontrolujú sa všetky fyzické dokumenty, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú elektronicky nahraným dokumentom.

Na konci kontroly audítorský výbor vždy vypracuje správu, v ktorej zhrnie zistenia a prípadné opatrenia, ktoré treba vykonať, aby sa predišlo sankciám pre žiadateľa.

Po ukončení prípadnej kontroly na mieste, ako aj kontroly žiadosti o platbu, čo je proces, ktorý zvyčajne trvá 14 dní, sa grant vyplatí a fyzická realizácia projektu sa končí.


9. UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU

Po vyplatení prostriedkov projektu je projekt udržateľný. Štandardná dĺžka trvania projektu je tri roky pre MSP a päť rokov pre veľké podniky.

Počas tohto obdobia je potrebné udržiavať výsledky projektu a pravidelne o nich informovať prostredníctvom tzv. monitorovacích správ. Taktiež je potrebné, aby ste si nadobudnutú technológiu ponechali vo svojom vlastníctve počas obdobia udržateľnosti projektu a neprenajímali ju ani nepredávali.


Digitalizácia výroby

Digitalizácia výroby je jedným z významov Priemyslu 4.0. Znamená de facto koniec vedenia záznamov, či už účtovných, výrobných alebo skladových, v papierovej podobe alebo v tabuľke Excelu.

Digitálna transformácia znamená postupné zavádzanie digitálnych technológií do interných procesov podnikov. Môže ísť o obstaranie hardvéru, softvéru, efektívnejšie využívanie internetu a zdieľanie údajov vo forme cloudov, technológie, ktoré zabezpečujú efektívnejšiu kybernetickú bezpečnosť (antivírusová ochrana) alebo efektívnejšiu produktivitu (snímače čiarových kódov na monitorovanie výrobného procesu, stavu zásob, inventúry atď.)


Bezplatné predbežné posúdenie projektu

V spolupráci s naším spolupracujúcim grantovým špecialistom vám radi zabezpečíme predbežné posúdenie vášho projektu.

Predbežné posúdenie projektu pozostáva zo 4 častí:

  • Overenie oprávnenosti žiadateľa - každý žiadateľ musí mať zverejnenú účtovnú závierku v obchodnom registri v rozsahu súvaha, výkaz ziskov a strát a prílohy k účtovnej závierke minimálne za posledné 2 uzavreté účtovné obdobia.
  • Zabezpečenie zápisu do registra skutočných vlastníkov.
  • Overenie oprávnenosti projektu - projekt musí byť overený aj v súlade s programovým dokumentom (oprávnenosť výdavkov projektu, miesto realizácie, časový harmonogram, overenie veľkosti a prepojenosti podniku a pod.)
  • overenie finančného zdravia - výpočet ratingu alebo analýza podniku v ťažkostiach.

Optimalizácia plánu projektu

Optimalizácia projektového plánu je proces spresňovania projektu v súlade s hodnotiacimi kritériami daného grantového programu s cieľom získať požadovaný počet bodov a zvýšiť šance na jeho schválenie.


Proces výberu dodávateľa

Proces výberu dodávateľa stanovuje podmienky, za ktorých môžete vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa požadovanej technológie.

Potreba vyhlásiť výberové konanie vzniká vtedy, keď nakupujete technológiu v hodnote vyššej ako 2 milióny Kč bez DPH, alebo ak nakupujete viacero menších technológií, ktoré môže dodať rovnaký okruh dodávateľov a ktoré v súčte tiež presahujú túto hranicu.

Ak je investícia nižšia, stačí vykonať interný prieskum trhu a vybrať dodávateľa s najnižšou cenovou ponukou.


Povinná publicita

Povinná publicita je súbor pravidiel, podľa ktorých sa musí každý úspešný žiadateľ o grant prezentovať navonok.

Povinná publicita zahŕňa zdroj finančných prostriedkov, kto ich použil a na aký účel.

Medzi nástroje povinnej publicity patrí webová stránka žiadateľa, dočasný billboard, plagát alebo trvalá tabuľa.

Povinná publicita sa musí prezentovať počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu.


Udržateľnosť

Po preplatení projektu nastáva obdobie udržateľnosti projektu. Štandardná doba trvania je tri roky pre MSP a päť rokov pre veľké podniky.

Počas tohto obdobia je potrebné udržiavať výsledky projektu a pravidelne o nich informovať prostredníctvom tzv. monitorovacích správ. Takisto je potrebné, aby ste si nadobudnutú technológiu ponechali vo svojom vlastníctve počas trvania projektu a neprenajímali ju ani nepredávali.


Oddelené účtovníctvo

Oddelené účtovníctvo je jednou z hlavných podmienok vrátenia dotácie na realizovaný projekt.

Môže byť vedené analyticky na samostatnom analytickom účte alebo stredisku, alebo v prípade jednoduchého účtovníctva stačí poznámka alebo príznak (kľúčové slovo) na vyfiltrovanie všetkých príslušných položiek projektu.


Monitorovacia správa

Monitorovacia správa sa predkladá raz ročne. Ku každej správe musia byť priložené aktuálne účtovné doklady preukazujúce, že investície nadobudnuté v rámci projektu sú stále vo vlastníctve žiadateľa. V správe sa tiež opíše aktuálny stav projektu za príslušný rok a prípadne sa uvedú ukazovatele uvedené v projekte (napr. počet prijatých zamestnancov, pridaná hodnota projektu, zvýšenie tržieb, počet zavedených inovácií, zníženie energetickej náročnosti z hľadiska ročných úspor energie v GJ atď.)


Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií